Jewelry Design Course - คอร์สการออกแบบเครื่องประดับ


Jewelry design 
( Basic Jewelry Design Course )


หลักสูตรออกแบบเครื่องประดับขั้นต้น

ระยะเวลาเรียน 32 ชม.

เนื้อหาในการเรียน

-เรียนรู้ ความเข้าในในเรื่องของการออกแบบขั้นพื้นฐาน

-เรียนรู้ สัดส่วน รายละเอียดของเครื่องประดับแต่ละประเภท

-เรียนรู้เรื่ององค์ประกอบในการออกแบบ

-ฝึกฝน การวาดรูป การเขียนแบบ พื้นฐาน

-ฝึกการสเก็ตซ์แบบเครื่องประดับและอัญมณีแบบต่างๆ แบบ freehand และใช้เครื่องมือในการเขียน แบบ template

-ฝึกการเขียนแบบเครื่องประดับในหลายมุมมองพร้อมกำหนดสัดส่วนเพื่อใช้ในการระบบอุตสาหกรรม

-ฝึกการลงสีโลหะเครื่องประดับและอัญมณีในรูปแบบต่างๆ

-ฝึกการเขียนแบบและลงสีเครื่องประดับในมุมมอง 3 มิติ ด้านหน้าและด้านข้างเพื่อนำเสนอผลงานประกาศนียบัตร

ประกาศนียบัตรนักออกแบบเครื่องประดับระดับพื้นฐาน
Certificate Jewelry Design Iค่าใช้จ่ายในการอบรม

ท่านละ 18,000 บาท (รวมอุปกรณ์ที่ใช้ในการเรียนออกแบบ เช่น ดินสอ , ไม้บรรทัด , เทมเพลต (พลอยวงกลม,วงรี) สี ,พู่กัน ,กระดาษ)
-------------------------------------------------------------------------------------------------

Jewelry design II
( Intermediate Jewelry Design Course )


หลักสูตรออกแบบเครื่องประดับขั้นกลาง


ระยะเวลาเรียน 32 ชม.

คุณสมบัติผู้เรียน

1.ผ่านการเรียน Jewelry Design I

2.ผ่านการสอบ Jewelry Design I Test.


เนื้อหาในการเรียน

-ฝึกฝนการวาดเส้น เพื่อสามารถวาดแบบเครื่องประดับซับซ้อนขึ้น


-เรียนรู้ฝึกฝนให้เข้าใจองค์ประกอบศิลปะ เพื่อให้สามารถสร้างและจัดวางเครื่องประดับได้หลากหลายแนวทาง สวยงาม สมบูรณ์

-เรียนรู้ให้เข้าใจรายละเอียดในการวาดแบบ เขียนแบบ เชิงลึก เพื่อความถูกต้องที่จะนำไปใช้ในการออกแบบเครื่องประดับจริง

-เรียนรู้เทคนิคทางช่างเครื่องประดับ เพื่อความเข้าใจ สามารถสื่อสารและควบคุมงานออกแบบเครื่องประดับในกระบวนการผลิตจริง

-เรียนรู้การสร้าง Model เครื่องประดับด้วยกระดาษหรือดินน้ำมัน เพื่อให้เข้าใจรูปร่างของเครื่องประดับ สามารถมองเห็นภาพรวมของเครื่องประดับที่กำลังออกแบบ อีกทั้งยังใช้แบบที่ได้เพื่อเสนอลูกค้า
และอธิบายให้กับช่างเพื่อผลิตงานให้ตรงกับความต้องการของนักออกแบบมากที่สุด


-เรียนรู้เทคนิคการนำเสนอผลงานเครื่องประดับด้วยการใช้โปรแกรมในการตกแต่งภาพ เช่น Photoshop หรือ Coreldraw เป็นต้น

-เรียนรู้เทคนิคการสร้าง Collection เครื่องประดับ เพื่อการนำเสนอให้กับลูกค้า

-เรียนรู้การวิเคราะห์ Trend ที่ใช้ในการออกแบบเครื่องประดับ รวมถึงกระบวนการหาแรงบันดาลใจในการออกแบบเครื่องประดับจากหนังสือ รูปภาพ หรือ อินเตอร์เนตประกาศนียบัตร

ประกาศนียบัตรนักออกแบบเครื่องประดับขั้นกลาง
Certificate Jewelry Design IIค่าใช้จ่ายในการอบรม

ท่านละ 18,000 บาท (รวมอุปกรณ์ที่ใช้ในการเรียน และผลิตต้นแบบเครื่องประดับ)-------------------------------------------------------------------------------------------------
ติดต่อขอรายละเอียดที่

โรงเรียนสอนออกแบบเครื่องประดับ GROUP 10
Room no. 2D11
119 อาคาร บี ไอ เอส ( อาคาร วอร์เนอร์) ถ.มเหสักข์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพ 10500

โทร : 02-635-7848
มือถือ : 0897997946